Ре-инженеринг на отчетността

Моделът на счетоводна интеграция и методиката на генериране на финансовите и управленски отчети в ERP системите има съществени  и принципни различия от законодателно утвърдената до 2001 г. счетоводна практика в България, която включително налагаше използването на задължителен сметкоплан за всички дружества.

С промените в счетоводното и данъчното законодателство в нашата страна след 2001 г. се постигна синхронизиране с изискванията на МСС, отпаднаха ограниченията при дефинирането на индивидуалните сметкоплани и международната счетоводна практика, заложена в ERP системите,  стана напълно приложима и в българските дружества.
 
Ние ви съдействаме да направите ре-инженеринг на отчетността, който да ви позволи да внедрите стандартната функционалност на ERP системата.

Услугите ни включват:

  • обучение и методологическа помощ за прилагане на принципите на генериране на финансовите и управленски отчети, стандартно предлагани от ERP системите
  • съдействие при дефиниране на индивидуалния сметкоплан на база на тези принципи
  • съдействие при дефиниране на групов сметкоплан за целите на изготвяне на консолидирани отчети
  • внедряване на нови счетоводни и финансови контроли и обучение на потребителите за прилагането им
  • специфициране и внедряване на промените в документооборота при използване на интегрирани системи
  • специфициране на интерфейс с други системи, свързани с отчетността и контролите, на които трябва да отговаря интерфейсът, когато отделни процеси са извън ERP системата
  • съдействие за внедряване на стандартна себестойност, включително обучение на специалистите от финансовата функция за подготовка и поддържане на модела на стандартна себестойност в ERP системата


Ре-инженерингът на отчетността и процедурите по документооборота, за разлика от всички останали бизнес-процеси, не могат да се реализират напълно преди реален старт на системата, особено в случаите в които до този момент се е използвал счетоводен софтуер, базиран на прилаганата у нас счетоводна практика.

Това прави предварителната подготовка на изискванията към системата и обучението на вашия екип изключително важни за крайния успех на проекта и е един от нашите най-големи приноси и преимущества.