Финансова и управленска отчетност в ERP системите

Услугите, свързани с финансовата и управленска отчетност в ERP системите, които предлагаме, включват:

 • съдействие при дефинирането и настройката на индивидуалния  сметкоплан по начин, осигуряващ специфицирането и автоматичното изготвяне от системата на всички елементи на финансовите отчети и приложенията към тях
 • специфициране на изисквания към ERP системата за осигуряване на данни и справки за целите на изготвяне на консолидирани финансови и управленски отчети
 • специфициране на финансови и управленски справки, съгласувани с мениджмънта на дружеството във форма, подходяща за предоставянето им на системните специалисти, които следва да ги реализират
 • дефиниране на финансови и счетоводни контроли, които следва да са осигурени в системата
 • съдействие при дефиниране на обектите на отчетността в системата – номенклатури, аналитичности и настройки


Ние можем да съдействаме при внедряване на финансовата и управленска отчетност и интеграцията на следните функционалности:

 • продажби и дистрибуция
 • покупки
 • логистика
 • производство
 • управление на проекти
 • управление на паричните потоци
 • дълготрайни активи
 • материални запаси


Нашият екип притежава специфично ноу-хау в моделирането на консолидация в ERP системи. Внедрявали сме косолидация в големи групи със сложна корпоративна структура и с дейност в различни области. Можем да ви съдействаме при:

 • изготвяне на групов сметкоплан и сметкоплан за консолидационната компания
 • дефиниране на модел на консолидация, когато само част от дружествата в групата работят в ERP системата
 • изготвяне на модел за поетапно включване на останалите дружества в системата и в консолидационния модел
 • настройка за елиминиране на сложни вътрешно-групови транзакции и нереализираната печалба от тях
 • внедряване на групова стандартна себестойност и поддържането й на транзакционно ниво, включително отчитане и анализ на отклоненията
 • дефиниране на изисквания и настройките за автоматично синхронизиране на осчетоводяването на вътрешно-груповите сделки между тези дружества от групата, в които вече е внедрена ERP системата
 • спецификация на отчети и справки за целите на консолидацията и за целите на потвърждаването на изпълнението на счетоводните контроли между консолидираните и локалните отчети