Консултации по локализация на ERP системи

Тясното сътрудничество между нашия екип, оказващ услуги по внедряване на ERP системи, с данъчните консултанти и одит екипите на АФА, ни дава огромно предимство в поддържане на актуално знание за промените в изискванията на местното данъчно и счетоводно законодателство.

Това ни позволява да предоставяме услуги по специфициране на изискванията към локализацията на ERP системите и да съдействаме при тестовете за съответствие на отчетността в системата с приложимото законодателство и счетоводни стандарти.

Тази услуга е изключително ефективна в дружества, които са част от международна група, в която има внедрена ERP система и избраният за групата модел се мигрира (roll-out) в българското дружество.

Нашите услуги, свързани с локализацията на ERP системите, включват:

  • дефиниране на изисквания към настройките и локализацията с цел осигуряване на детайлна информация за изготвяне на всички необходими отчети за данъчни цели
  • детайлна спецификация на настройките в ERP системите за осигуряване на ДДС отчетност
  • подготовка на тестови сценарии за тестване на съответствие на локализацията с изискванията на местното данъчно и счетоводно законодателство
  • дефиниране и специфициране на финансовите отчети и оповестявания в съответствие с приложимите в дружеството (групата) счетоводни стандарти и счетоводната политика
  • специфициране и тестване на аналитичните справки за осигуряване на необходимите контроли за интегрираност на информацията в ERP системитe

Нашият екип е реализирал съвместни проекти по roll-out на групов модел на ERP системата в дъщерните дружества в България и внедряване на локализацията в дружества от фармацията, хранителновкусовата промишленост, вносители и дистрибутори на продукти на групата, в различни ERP системи – SAP, Scala, Microsoft Dynamics NAV и JD Eduards.