Консултации по внедряване на ERP системи

Внедряването на ERP система е вече стандарт за ефективно управление на бизнеса и на отделните бизнес-процеси както в отделни дружества, така и в големи икономически групи. Компаниите пристъпват към избор и внедряване на ERP система с очакването да унифицират планирането и управлението на бизнес-процесите и на финансовата и управленска отчетност на индивидуалните и консолидирани отчети.

Комплексният ни опит в локализирането, настройката и внедряването на ERP системи,  в комбинация с притежаваната от нас компетентност в областта на финансовата и управленска отчетност и счетоводното и данъчно законодателство, ни дават основание да  вярваме, че можем да допринесем за намаляване на рисковете, увеличаване на ефективността и постигане на целите на внедряването на ERP системи.

Обхватът на услугите, които ви предлагаме при внедряване на ERP система, покриват както отделни етапи на внедряването, така и цялостно внедряване, и включват:

 • Съдействие в рамките на процедурата по избор на ERP система:
  • специфициране на изискванията
  • еднотипно представяне на бизнес-процесите и отчетността пред внедрителите
  • съпоставка на различните предложения за ERP системи в съответствие с нуждите на клиента
  • оценка на предложенията на отделните внедрители за консултантските услуги по внедряването
  • съдействие при договарянето на етапите на внедряването
  • съдействие при договаряне на начина на отчитане на резултата от внедряването

 • Подпомагане вземането на решение за обновяване, разширяване на обхвата и функциите и оптимизиране на съществуващата ERP система:
  • преглед на внедрената функционалност
  • преглед на внедрената отчетност
  • препоръки за разширяване на ползваната функционалност

 • Подпомагане на вашите екипи в управлението на проекта за внедряване на ERP система:
  • съдействие при планирането на проекта по внедряване и ролите на екипите
  • съдействие при подготовката и утвърждаването на документите по проекта
  • съдействие при приемане на резултатите от внедряването
  • подпомагаме управлението на риска по проекта за внедряване

 • Съдействие на вашия екип от ключови потребители при детайлното специфициране на функционалните изисквания към системата, за да се гарантира максимално използване на предлаганата функционалност

 • Подготовка на спецификация на изискванията към финансовата и управленска отчетност и счетоводната интеграция в системата. Спецификацията представлява пълно и формализирано задание, максимално отчитащо потребностите на мениджмънта на компанията, ключовите и крайни потребители, регулаторни органи, външни потребители на данните в отчетите

 • Обучение на екипа от ключови потребители за принципите на отчетността, които стандартно са заложени в ERP системите и за счетоводните настройки и интеграция на различните обекти на отчетност към финансовите модули

 • Подготовка и изпълнение на функционални тестове за проверка на това дали са изпълнени изискванията към отчетите и справките, дефинирани в спецификацията и проверка на интегрираността на системата на синтетично и аналитично ниво

 • Съдействие при дефиниране на счетоводните настройки на елементите на отделните номенклатури и на допълнителните им характеристики, необходими за осигуряване на аналитични данни

 • Изготвяне на становище относно интегрираността, надеждността, коректността и пълнотата на данните и справките в системата, което може да бъде предназначено както за външни потребители на информацията така и за мениджмънта на компанията

Нашият екип притежава дългогодишен опит във внедряване на ERP системата Microsoft Dynamics NAV, включително внедряване на консолидация – автоматично изготвяне на консолидираните отчети на големи групи от компании с разнородна дейност и сложни вътрешно-групови сделки.

Принципите на ERP системите в частта на финансовата и управленска отчетност и в моделите на бизнес-процесите и тяхната счетоводна интеграция нямат разлика, тъй като следват изискванията на приложимите МСС и на теорията на управленското счетоводство.

Това ни позволява да оказваме високо ефективна помощ на вашите екипи при дефиниране на финансовия модел на внедряваната ERP система, представянето му пред внедрителите и последващ контрол за постигане на съответствие със заданието. Реализирали сме такива проекти освен за Microsoft Dynamics NAV, така също и проекти за внедряване на Microsoft Dynamics AX, SAP ERP, BaaN, Scala, Syteline, JD Eduards.

В тези проекти участваме като част от вашия екип и извършваме от една страна - комуникацията с екипа на внедрителя, а от друга - обучаваме крайните потребители за модела на отчетност в ERP системата.

Притежаваме богат опит от внедряване в търговски и производствени предприятия:

 • фармация
 • млекопреработвателна промишленост
 • машиностроене
 • хранителновкусова промишленост
 • строителство
 • корабостроене
 • дистрибуция
 • търговия на едро