Практическо приложение на МСФО

Богатият опит на нашите специалисти като преподаватели в областта на счетоводството е послужил като база за разработването на систематични курсове относно практическото прилагане на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които са разпределени в следните модули:

  • общоприложими стандарти (МСС 1, МСС 7, МСС 8, МСС 10, МСС 34, МСС 24)
  • стандарти, приложими към определени обекти (МСС 16, МСС 17, 
    МСС 40, МСФО 5, МСС 38, МСС 36, МСС 37, МСС 12, МСС 19 и др.), които са съществени за вашата дейност
  • стандарти, приложими към финансови инструменти (МСС 39, МСС 32, МСС 7, МСС 9), изчисление на амортизируемата стойност на заемите, изчисление на ефективен лихвен процент
  • стандарти, свързани с изготвянето на консолидирани финансови отчети (МСС 27, МСС 28, МСФО 3)

Това дава възможност за формиране на индивидуална програма, която би била най-подходяща и полезна за вашите служители.