Изготвяне на договори и други правни документи

Чрез сътрудничеството с нашите партньори можем да ви съдействаме при изготвяне на необходими правни документи, включително на:  

 • Всички необходими документи за учредяване на дружества и промени в техния статут, за регистрация на клонове и търговски представителства, консорциуми и граждански дружества
 • Търговски договори и споразумения за покупко-продажба
 • Договори за представителство, дистрибуция, франчайзинг и др.
 • Договори за лизинг и за наем
 • Договори за услуги
 • Договори за прехвърляне на вземане, заместване и встъпване в дълг, опрощаване, дарение
 • Предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти
 • Договори, уреждащи всички отношения в строителния процес
 • Трудови и граждански договори и договори за управление
 • Всички документи, свързани с управлението на персонала - (правилници, инструкции, заповеди, вътрешни правила, длъжностни характеристики и други)
 • Записи на заповед и други менителнични ефекти
 • Документи за учредяване на обезпечения – ипотеки, залози, поръчителства, гаранции