Правни диагностични прегледи

В случай, че възнамерявате да направите нова инвестиция, благодарение на партньорското ни сътрудничество с адвокатски дружества можем да ви осигурим извършване на правен диагностичен преглед (Legal Due Diligence) на имуществото, представляващо интерес за вас (дялове/акции от търговско дружество или недвижим имот), с цел предварително:

  • Да бъдат идентифицирани основните правни аспекти на инвестицията към определен момент
  • Да бъдат установени потенциалните проблеми, произтичащи от корпоративния статут; регулаторния режим; документите за собственост, тежестите и обезпеченията, учредени  върху имуществото; правата върху обекти на интелектуалната собственост; договорните взаимоотношения; висящите и потенциални съдебни производства и от цялостната дейност на дружеството