Консултиране и услуги по спазване на регулаторни режими

С помощта на нашите партньори предлагаме:

  • Извършване на вписвания в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, както и на други необходими регистрации
  • Цялостно консултиране и съдействие за оформянето на документацията по процедури за обществени поръчки и участие в търгове
  • Съдействие във връзка с процедурата по регистрация като администратор на лични данни, освобождаване от такава регистрация или във връзка с други процедури пред Комисията за защита на личните данни (вкл. изготвяне на вътрешни правила и инструкции за необходимите мерки за защита на личните данни, консултиране относно законосъобразното извършване на операции с лични данни)
  • Правно съдействие за изготвянето на всички необходими документи и обявяването на Вашите годишни финансови отчети в Търговския регистър
  • Консултиране и съдействие относно разрешаването за употреба, производство и внос на лекарствени продукти, процедури във връзка с извършване на клинични изпитвания и др.
  • Предоставяне на консултации относно режима на регистрация и извършването на дейност като организатор на хазартни игри
  • Консултиране по различни регулаторни въпроси в областта на възобновяемите енергийни източници