Бизнес средата, в която нашите клиенти работят, се променя непрекъснато, а заедно с нея се променят и търговските им цели. Непрекъснатите промени в законодателството, постоянно променящите се изисквания към търговците и въвеждането на различни регистрационни режими са допълнително предизвикателство за тях.

За да бъде в помощ на своите клиенти и да бъде в състояние да им предложи комплексно обслужване, при изпълнението на възложените ангажименти и проекти АФА си сътрудничи с други дружества, предоставящи консултантски или правни услуги, включително и с адвокатски дружества. Особено активно и успешно АФА работи с Адвокатско дружество Димитрова и партньори. Натрупаният опит в работата по съвместни проекти и тясното сътрудничество на екипа на Адвокатско дружество Димитрова и партньори с данъчните и счетоводните специалисти на АФА му позволяват да предлага икономически целесъобразни и реално приложими решения, отчитащи не само правните, но и данъчните и счетоводните ефекти от предлаганото решение.

 

Правни консултации

В резултат на партньорското ни сътрудничество с адвокатски дружества можем да ви осигурим:

 • Предоставяне на правни консултации и професионални съвети по конкретни въпроси в следните области: корпоративно право, търговско право, вещно право и строителство, трудово и осигурително право, банково и финансово право, преобразувания и придобивания на дружества, ценни книги и публични дружества, защита на конкуренцията, защита на личните данни, обществени поръчки и др.
 • Предлагане на решения при изготвянето на консултации или разработването на правни схеми и стратегии за действие, базирани на задълбочен експертен анализ на вашата дейност и цели и съобразени с конкретните ви потребности
 • Оценяване на предимствата и недостатъците на предлаганите правни схеми, за да бъдете в състояние да вземете информирано управленско решение
 • Предварително обмисляне на следващите етапи от реализацията на проекта и съобразяване на всички възможни аспекти
 • Акцентиране върху специфичните регулаторни изисквания относно вашата дейност

 

Консултации и съдействие във връзка със стартиране на нов бизнес от местни и чуждестранни инвеститори

 • Консултиране относно избора на подходяща корпоративна форма за съответния бизнес и относно специфичните изисквания (регистрационни, лицензионни режими и др.) във връзка с дейността
 • Консултиране и съдействие за стартиране и финансиране на дейността, включително относно изготвянето на пълен набор от договори, необходими на този етап (всички типове търговски договори, трудови договори и договори за управление, договори за услуги, договори за наем, заем и др.)

 

Консултации и услуги, свързани с управление на персонала и трудовоправни отношения и спорове

 • Консултиране относно и реализиране на процедурите за масови уволнения и други видове прекратяване на трудови правоотношения; съдействане при провеждането на процедури за информиране и консултиране на работниците и служителите
 • Консултиране по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд
 • Консултиране и съдействие във връзка с режима на пребиваване и работа на чужденци 
 • Консултиране и съдействие при трудово-правни спорове

 

Консултации и услуги в областта на недвижимите имоти и строителството

 • Проучване на статута на недвижими имоти – право на собственост, ограничени вещни права, тежести, устройствен режим и др.
 • Предлагане на варианти за структуриране на сделки с недвижими имоти
 • Съдействие при избор на схема за финансиране на проектите и сключване на договори за кредит
 • Консултиране относно учредяване на обезпечения - ипотеки, възбрани и др.

 

консултации